Aktivera kortet här
Aktivera kortet här
Hämta PIN-koden här

PIN-koden skickas via SMS till det mobilnummer som kortet redan är aktiverat med. Det kostar 6 SEK att få PIN-koden skickad igen.

Hämta PIN-koden här

Det kostar en avgift på 6 kr. Avgiften dras från kortsaldot.

Kontrollera saldot här
Kontrollera saldot här

Please enter the phonenumber associated with activation of the card

Kontrollera balansen här

Transaktionshistoriken kan bara laddas ner om det angivna mobilnumret är samma nummer som användes för att aktivera kortet.

Kontrollera balansen här
Om Paygoo Prepaid MasterCard® Gift

DEN PERFEKTA PRESENTEN
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift är den perfekta presenten för alla tillfällen – som födelsedagspresent, jubileum eller ett litet tack. Presentkortet kan också helt lagligt ges till medarbetare, affärskunder eller partner.

LÄTT ATT FÅ TAG PÅ
Paygoo Prepaid MasterCard® Gift finns i många butiker runt om i Sverige. Korten kan köpas med olika värde beroende på vem du köper av, och det varierar mellan 200 och 1500 svenska kronor.

LÄTTANVÄNT
Mottagaren kan använda Paygoo Prepaid MasterCard® Gift till att handla online eller i butik så länge de accepterar MasterCard-kort.

Kortet är lättanvänt du behöver bara följa dessa enkla steg:
1. Köpa presentkortet: : Kortet kan köpas hos en av våra många återförsäljare.
2. Aktivera: Du kan enkelt aktivera presentkortet online eller via SMS – allt du behöver är ett europeiskt mobilnummer.
3. Kan användas: Fysiska och butiker online som accepterar MasterCard-kort.

Avgifter och gränser
Avgifter Belopp
Kostnad för Paygoo Gift 39 SEK
Transaktionsavgift (gäller efter två transaktioner) 3,50 SEK
Månadsavgift (gäller sex månader efter köp) 16 SEK per månad
Avgift för nytt kort skickat av Paygoo 195 SEK
Avgift för inlösen (överföring från Paygoo-kort till bank 150 SEK
Avgift för överföring av medel mellan kort 16 SEK
Inaktiveringsavgift för Paygoo Gift (efter 12 månader inaktivitet) 50 SEK per månad
Serviceavgift (för att hämta PIN, kontrollera saldo och få en översikt över transaktioner via SMS) 6 SEK
Serviceavgift (provision) för köp i annan valuta 4%
Kortets beloppsgränser Belopp
Maximalt saldo, anonymt kort 1500 SEK
Maximal insättning vid försäljningsställe 1500 SEK
Regler och villkor för användning

Dessa villkor (“T&Cs”) gäller för ditt förbetalda, icke laddningsbara Paygoo presentkort (Presentkort) och dess användning. Läs igenom dem noggrant. I dessa villkor avser "du", "din" och "ditt" innehavaren av det presentkortet ("kortinnehavaren") och den auktoriserade användaren av presentkortet. "Vi", "oss" och "vår" avser EML Money DAC, eller EML Payments Europe Limited som agerar på deras uppdrag. Kortet sponsras av Paygoo AB (“Paygoo”) och ges ut av kortutgivaren. “Webbplats” betyder programmets webbplats på www.Paygoo.se.

1. Ditt presentkort
Ditt presentkort är inte ett kreditkort och är inte på något sätt kopplat till ditt bankkonto. Du tjänar inte in någon ränta på pengar som är laddade på ditt presentkort.
Ditt presentkort utfärdas av oss i enlighet med en licens från MasterCard® International Incorporated. När du använder presentkortet innebär det att du godkänner dessa villkor.

2. Laddningsbegränsningar för ditt förbetalda kort
Det högsta belopp som kan sättas in på kortet är 1 500 svenska kronor.

Begränsningar
Högsta laddat belopp/saldo SEK 1,500
Minsta laddat belopp/saldo SEK 200

3. Att använda ditt presentkort
Du kan använda kortet överallt där Mastercards presentkort accepteras för betalning i butiker eller online.
Det är ditt ansvar att i förväg se till att saldot på presentkortet räcker för ditt inköp. Du kan inte använda ditt presentkort efter utgångsdatumet.
Vi drar av värdet på dina transaktioner från saldot på ditt presentkort direkt när de görs, och vi drar också av eventuella avgifter så snart de uppstår. Se vår klausul om avgifter för information om tillämpliga avgifter. Kortinnehavaren har rätt att använda presentkortet, kortet är dock fortfarande vår egendom.
I brottsförebyggande syfte kan frågor om kortet ställas och vi kan blockera användning, antingen helt eller i vissa områden eller hos vissa handlare. Om detta händer kan du kontakta kundtjänst.
Vi kan komma att be dig att sluta använda presentkortet, returnera det till oss eller förstöra det. Vi kan när som helst stänga, begränsa eller annullera ditt presentkort eller vägra att utfärda eller ersätta ett presentkort av följande orsaker:

 1. Vi är oroliga för säkerheten för ditt konto eller de(t) presentkort vi har utfärdat;
 2. Vi misstänker att ditt konto används på ett obehörigt eller bedrägligt sätt; eller
 3. Vi är tvungna att vidta denna åtgärd för att efterleva tillämplig lag.

Om vi gör detta kommer vi att meddela dig så snart vi har möjlighet eller tillstånd. Liksom med andra betalkort kan vi inte garantera att en återförsäljare kommer att acceptera ditt presentkort. Vi kan också vägra att betala en transaktion:
 1. Om vi är oroliga för säkerheten hos ditt kort eller misstänker att ditt kort används på ett obehörigt eller bedrägligt sätt;
 2. Om inte tillräckligt med pengar för att täcka transaktionsbeloppet och eventuella tillämpliga avgifter finns laddade på ditt presentkort vid tidpunkten för transaktionen;
 3. Om vi har rimliga skäl att tro att du agerar i strid mot dessa villkor;
 4. Om vi tror att en transaktion är potentiellt misstänkt eller olaglig (till exempel om vi tror att transaktionen görs i bedrägligt syfte); eller
 5. På grund av fel, misslyckanden (vare sig de är mekaniska eller andra) eller avslag från köpmän, betalningsprocessorer eller betalningssystem som behandlar transaktioner.

Om vi vägrar att godkänna en transaktion kommer vi omedelbart att meddela varför, om det är praktiskt möjligt, såvida det inte skulle vara olagligt för oss att göra det. Du kan korrigera de uppgifter vi har, och som kan ha orsakat att vi vägrar genomföra en transaktion, genom att kontakta kundtjänst

4. Godkänna transaktioner
Med förbehåll för det specifika presentkortets funktioner kan godkännandet av en transaktion omfatta att godkänna varje enskild transaktion eller att på förhand godkänna framtida transaktioner av ett visst eller ovisst belopp.
En korttransaktion kommer att betraktas som godkänd när du godkänner transaktionen vid försäljningsstället genom att följa handlarens eller återförsäljarens instruktioner. Detta kan innefatta:

 1. Att signera en voucher; eller
 2. Tillhandahålla kortuppgifterna för presentkortet och/eller andra begärda uppgifter;
 3. Att genomföra en kontaktlös betalning om presentkortets funktioner tillåter.

Du kan inte dra tillbaka ett godkännande (eller annullera en transaktion) efter att den har tagits emot av handlaren.
Vi betalar det belopp som krävs av försäljningsstället för att täcka den transaktion du har godkänt inom tre (3) dagar efter att vi tar emot begäran. En transaktion tas emot vid den tidpunkt som vi tar emot transaktionsinstruktionerna från handlaren.

5. Upphörande, upphävande och annullering av ditt presentkort
Presentkortet upphör att gälla det utgångsdatum som står på kortet (utgångsdatum). Efter utgångsdatumet kan du inte använda presentkortet men du har tillgång till kvarstående pengar genom inlösenprocessen som beskrivs i klausul 6 i dessa villkor.
Vi kan också annullera dessa villkor eller upphäva ditt presentkort eller konto med omedelbar verkan, om vi misstänker att du avsiktligen använder ditt presentkort avsiktligen för bedrägeri eller andra olagliga syften. Om vi gör detta kommer vi att meddela dig så snart vi har möjlighet eller tillstånd. Om vi annullerar ditt presentkort måste du meddela oss vad du vill göra med eventuella kvarstående pengar inom tre (3) månader efter det datum vi meddelar dig att kortet är annullerat. Om ditt presentkort annulleras blockerar vi med kortet med omedelbar verkan, så att det inte kan användas. Du har inte rätt till återbetalning av pengar som du redan har spenderat på auktoriserade transaktioner, eller väntande transaktioner eller eventuella avgifter för användning av presentkortet innan kortet annulleras eller upphör att gälla.
Du kan annullera ditt presentkort genom att kontakta kundtjänst. Om du annullerar ditt presentkort kommer vi att se till att kvarstående medel återbetalas till dig efter att alla transaktioner och avgifter har dragits av. Se under avsnitt 10: "Din rätt till återbetalning" nedan för ytterligare information. En inlösenavgift kan debiteras (se avgiftsklausulen nedan).

6. Ersättning och inlösen under och efter utgångsdatum och inlösenavgift.
Eventuellt tillgängligt saldo på presentkortet kan lösas in när som helst upp till sex (6) år efter utgångsdatum. För att göra detta måste kortinnehavaren kontakta kundtjänst, visa fullständig identifikation och fylla i en inlösenblankett som tillhandahålls av kundtjänst eller utfärdaren.
Under de första tolv (12) månaderna efter utgångsdatum är inlösen av eventuella kvarstående medel på ett presentkort kostnadsfri. Om kortinnehavaren begär inlösen under tiden som presentkortet är giltigt, dvs. före utgångsdatum, eller efter mer än tolv (12) månader från utgångsdatum, kommer en inlösenavgift på 150 kr att dras från det inlösenvärde som överförs till kortinnehavaren. Eventuell inlösen kommer endast att överföras till kortinnehavaren, genom överföring till det bankkonto som kortinnehavaren anger på inlösenformuläret. En begäran om inlösen kan ta upp till trettio (30) dagar att behandla, men vi anstränger oss för att hantera begäran snabbare om möjligt.

7. Förvara ditt presentkort säkert
Du bör hantera ditt presentkort som du hanterar kontanter. Om det försvinner eller blir stulet kan du förlora en del av eller alla dina pengar på samma sätt som om du förlorade kontanter ur din plånbok eller handväska. Därför måste du förvara ditt presentkort säkert och inte låta någon annan använda det.
Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar saldot på ditt presentkort på webbplatsen.

8. Förlorat eller stulet presentkort och obehöriga eller felaktigt utförda betalningar
Dumåste utan dröjsmål meddela kundtjänst om du känner till eller misstänker att ett presentkort har försvunnit eller blivit stulet, eller om du tror att en transaktion har genomförts felaktigt.
Vi återbetalar eventuella felaktigt genomförda transaktioner omedelbart, förutsatt att vi inte har anledning att tro att händelsen har orsakats av ett brott mot dessa villkor, av oaktsamhet eller om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägeri. Om transaktionen sker till följd av ett förlorat eller stulet presentkort står du för förlusten med upp till 500 kr totalt.
Om utredningar emellertid visar att en omtvistad transaktion har godkänts av dig, eller att du har agerat bedrägligt eller oaktsamt (till exempel genom att inte förvara ditt presentkort säkert), kan du bli ansvarig för de förluster vi åsamkas till följd av användandet av det presentkortet.

9. Vårt ansvar
Vi ansvarar inte för eventuell förlust till följd av:

 1. Alla anledningar som förorsakas av onormala och oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, vars konsekvenser skulle ha varit ofrånkomliga trots alla våra motansträngningar; eller
 2. En återförsäljare som inte godtar ditt presentkort (såvida vi inte har agerat med grov oaktsamhet eller uppsåtligen i detta avseende); eller
 3. Vår efterlevnad av juridiska och lagstadgade krav; eller
 4. Förlorad eller skadad information, såvida inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligen från vår sida.

10. Din rätt till inlösen av pengar och återbetalning av transaktioner på ditt presentkort
Du har rätt till inlösen av alla eller delar av pengarna på ditt presentkort när som helst, i enlighet med processen som beskrivs i klausul 6 i detta dokument.
Vi löser inte in värdet av pengarna på ditt presentkort om din inlösenbegäran kommer in senare än sex (6) år efter utgångsdatum eller efter att dessa villkor har löpt ut.
Klausulen 13 innehåller en sammanfattning av tillämpliga avgifter, inklusive inlösenavgifter.

11. Återbetalning av transaktioner
Du kan vara berättigad att kräva en återbetalning i samband med en transaktion när:

 1. Transaktionen inte godkändes under dessa villkor;
 2. Vi är ansvariga för en felaktigt genomförd transaktion och du har meddelat oss i enlighet med ovanstående klausul 8;
 3. En förauktoriserad transaktion där det exakta beloppet inte angavs vid tidpunkten för godkännandet och beloppet som drogs av leverantören var högre än du rimligen kunde ha förutsett, med hänsyn taget till normalt konsumtionsmönster på presentkortet eller omständigheterna kring transaktionen.

En begäran om återbetalning som gjorts under ovanstående omständigheter accepteras inte om beloppet för transaktionen har meddelats dig minst fyra (4) veckor före transaktionsdatumet eller om begäran görs mer än åtta (8) veckor efter att den har dragits från ditt konto.
Vi ordnar en elektronisk överföring till ett bankkonto som du har angett. För att vi ska kunna uppfylla våra juridiska åtaganden kan vi be dig att tillhandahålla viss information innan vi kan behandla din begäran om återbetalning.

12. Ändringar i dessa villkor
Vi kan när som helst göra ändringar i dessa villkor genom att meddela dig på webbplatsen minst två (2) månader innan ändringen börjar gälla. Den senaste versionen av dessa villkor finns alltid tillgänglig på webbplatsen. Ändringen börjar automatiskt att gälla och du antas ha godkänt den meddelade ändringen, såvida du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen. I så fall kommer vi att behandla det som ett meddelande om att du omedelbart vill avsluta, och under sådana omständigheter kommer vi att återbetala eventuellt saldo på presentkortet i enlighet med klausul 11 ovan, och du kommer inte att debiteras någon återbetalningsavgift.

13. Avgifterna
Vi debiterar inga avgifter för att kontrollera ditt saldo och dina transaktioner online. Följande avgifter gäller dock:

Typ av avgift Avgiftsbelopp i SEK
Kortavgift 39,00 SEK
Transaktionsavgift 3,50* SEK
Månatlig avgift (startar 6 månader efter att kortet köptes) 16,00 SEK
Avgift för inaktivt kort (startar efter 12 månaders inaktivitet) 50,00 SEK
Avgift för att ersätta kortet 195,00 SEK
Inlösen-/ersättningsavgift 150,00 SEK
Serviceavgift (SMS, PIN-kod, saldo, transaktioner 6,00 SEK
Serviceavgift för inköp i annan valuta 4% (+ transaktionsavgift på 3,50)
Överföringsavgift 16,00 SEK

* De två första transaktionerna är inte avgiftsbelagda

14. Tvister med försäljningsställen
Om det uppstår tvister om inköp som du har gjort med ditt presentkort bör dessa lösas med den person du köpte varorna eller tjänsterna från. Vi ansvarar inte för kvalitet, säkerhet, laglighet eller någon annan aspekt av varor eller tjänster som du köper med ditt presentkort. Kom ihåg att vi inte kan stoppa transaktionen när du har gjort ett inköp med ditt presentkort.

15. Kundtjänst
Om du har några frågor gällande ditt kort kan du kontakta kundtjänst på hello@paygoo.se

16. Klagomål
Om du på något sätt är missnöjd med ditt presentkort eller sättet det hanteras på ska du i första hand kontakta kundtjänst på hello@paygoo.se
Om dina klagomål inte handläggs på tillfredsställande sätt, vänligen ta kontakt med EML via e-post till cardsupport@emlpayments.com.
Om du fortfarande är missnöjd efter vår utredning kan du även klaga till Financial Services and Pensions Ombudsman på 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irland. Telefon: +353 (0)1 567 7000 och e-post: info@fspo.ie eller genom att använda deras kanal via internet för att lämna in ett klagomål.

17. Kompensation
Presentkortet är en produkt för elektroniska pengar (e-pengar) och även om det är en produkt som regleras av Irlands centralbank finns det inget kompensationssystem för att täcka förlustkrav i samband med presentkortet.

18. Överlåtelse
Vi kan när som helst tilldela nyttan och bördan av dessa villkor till ett annat företag, med två (2) månaders notis till dig i förväg. Om vi gör så påverkas inte dina rättigheter.

19. Avskiljbarhet
Om någon del av dessa villkor av någon anledning bedöms vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar – (i) ska den delen läsas ned i den utsträckning som är nödvändig för att bevara dess giltighet och, om den inte kan läsas ned ska den avskiljas, och (ii) lagligheten, giltigheten och verkställbarheten för återstoden av dessa villkor ska inte påverkas därigenom och ska förbli i full kraft och verkan i största möjliga utsträckning enligt lag.

20. Personuppgifter
EML Money DAC och EML Payments AB hänvisas till kollektivt om “vi" respektive ”våra" i avsnitt 20 och och var och en kan agera gemensamt eller var och en för sig i förhållande till detta avsnitt. Vi kan komma att samla in och bevara personuppgifter om dig i syfte att hantera ditt kort och tillhörande konto, och för att kunna besvara frågor som du eventuellt har gällande dessa.
Genom att använda detta kort samtycker du uttryckligen till att vi har åtkomst, bearbetar och bevarar ny information eller personuppgifter som tillhandahålit oss eller Paygoo, i syfte att tillhandahålla betalningstjänster. Detta påverkar inte våra respektive rättigheter och åligganden enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan återta ditt samtycke genom att avsluta ditt kort Om du drar tillbaka ditt samtyckande kommer vi att avbryta användandet av dina personuppgifter för detta syfte, men vi kan komma att fortsätta hantera dina personuppgifter för andra syften där vi har rätt att enligt lag göra så, såsom i fall där vi behöver spara information om dina transaktioner.
Vi måste också samla in personuppgifter för att identifiera och verifiera din identitet. Utan denna information kan vi inte göra kortet tillgängligt för dig och du bör inte ansöka om kortet.
Bearbetningen av dina personuppgifter styrs av EML Money DAC och EML personuppgiftspolicy (beroende på vilken som är tillämplig) vilka du kan läsa om på https://www.perfectpaas.com/Help/PrivacyPolicy och https://emlpayments.com/liksom för Paygoos personuppgiftspolicy (beroende på vilken som är tillämplig), som finns på https://paygoo.se/personvernerklaering. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till villkoren i EML Money DAC och EML personuppgiftspolicies. Kontakta vår kundtjänst på hello@paygoo.se för mer information.

21. Gällande lag
Dessa villkor är formulerade på engelska. All kommunikation med dig ska ske på engelska när så är möjligt. Om dessa villkor översätts till ett annat språk än engelska ska den engelska versionen råda. Dessa villkor och eventuella tvister, förfaranden eller anspråk av något slag som uppstår till följd av eller hänför sig till dessa villkor (inklusive eventuella tvister eller anspråk utanför kontraktet) ska uteslutande styras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar, och Republiken Irlands domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion. Detta påverkar inte de rättigheter du kan ha enligt en obligatorisk tillämplig konsumentlag

22. Kapitalskydd
Som ansvarig utfärdare av e-pengar garanterar EML Money DAC att så snart de har mottagit dina pengar sätts de in på ett säkert konto, i specifikt syfte att lösa in transaktioner som görs med ditt presentkort. I händelse att EML Money blir insolvent skyddas medel som du har laddat och som har satts in av EML Money DAC på ett säkert konto där de är skyddade mot fordringsägares krav.

23. Utfärdare av presentkortet
Ditt presentkort är utfärdat av EML Money DAC, vars huvudkontor är på andra våningen, La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray, Co. Wicklow, A98 W2H9, Irland och som är auktoriserat av Central Bank of Irland enligt reglerna för elektroniska pengar 2011 (Registerreferens: C95957).